Diverse kilder og ressurser om høymiddelalder i Norge

I historie på påbygning arbeider vi for tiden blant annet med temaet reformasjon. Det finnes en del kilder om det på nettet. Her skal jeg presentere noe av det.

NRK har en tv-serie som heter Norsk historie som ligger ute på nett-tv. Om jeg ikke husker feil, gikk denne serien opprinnelig tidlig på 1990-tallet. Her er det faghistorikere som presenterer de forskjellige temaene. Til det vi arbeider med nå er de følgende episodene:

Statsmakt og kirke, 1150-1350

Den store krisen, 1350-1500

Under dansk styre 1536-1814

Gammelnorsk storhetstid

Den perioden vi kaller gammelnorsk storhetstid varte egentlig bare i 100 år:

I dette tidsrommet nådde den norske konges velde sin største utstrekning. Håkon 5. hersket over et rike som strakte seg fra Vardøhus i nord til Båhus i sør. Riket omfattet Jemtland og Herjedalen i øst, og ute i Atlanterhavet, fra Grønland og helt ned til Orknøyene utenfor nordspissen av Skottland, lå det en rekke øyer som svarte kongen skatt og troskap. Sudrøyene (nåværende Hebridene) og Man hadde gått tapt allerede i 1260-prene, men omtrent på samme tid gav islendingene seg inn under norskekongen. 

http://www.nb.no/nbsok/nb/d01b7374c0c75f06af260da3f7bc989b?index=11#13 s. 13

Kart: norgesvelde

De viktigste trekkene ved perioden var:

At befolkningen økte:

Vi får […] slå opp en vid sikkerhetsmargin og si, med utgangspunkt i det beregnende tall for gårdsbruk i landet – ca, 55.000 – at det kan ha bodd mellom 300.000 og 450.000 mennesker på landsbygda i Norge […] [Først på 1500-tallet [lå folketallet] trolig ikke høyere på ca. 140.000-200.000, sannsynligvis nærmere det første tallet, vurdert ut fra skattelistene omkring 1520 og det vi generelt vet om forholdet mellom skattytere og folketall. […] I tillegg […] kommer bybefolkningen. […] en øvre grense for folketallet i byene på omkring 20.000. Dette var altså før nedgangen satte inn,

http://www.nb.no/nbsok/nb/d01b7374c0c75f06af260da3f7bc989b?index=1#109 s. 109

At det ble etablert en moderne statsmakt:

Fra rettarbøter fra hertug Håkon Magnusson for Hedmark og Toten

Håkon, med Guds miskunn Norges hertug, sønn til kong Magnus den kronte, sender alle menn i Hedmark fylke og på Toten, dem som ser eller hører dette brev, Guds og sin hilsen.

Vi vedgår at det er vår skyldighet og sanne vilje å kjenne våre tegner, og tenke på deres fremgang og nytte som er lagt under oss med undersåttlig skyldighet. Og av denne grunn kommer vi denne gangen hit for å se etter og ransake hva som har gått for seg en tid, eller hvolke saker som er mest nødvendige for dere. Gud gi at vi kunne gjøre noe som kunne bli dere til fremgang og nytte i fremtiden. Dere har også idelig bedt oss […] at vi skulle tenke over de saker som kan være gagnlige for dere, og som til nå har stått med mindre forklaring og opplysning enn dere har hatt behov for. Og derfor har vi tenkt over dem med gode menns råd og veiledning, vår herre Jesus Kristus til sømd og oss alle til gagn, [slik] at denne vår forklaring og skipan som vi har latt sette sammen, skal gjelde for saker som dere har bedt oss om. […]

http://www.nb.no/nbsok/nb/66e75bf8e428dd7d8b7bf3dc5679a9fa?index=1#195 NMD nr. 39. 2. utvalg gjort av Ole Kristian Sandvik

Fremdeles var det slik at de øverste stillingene ble forbeholdt menn av det øverste sjiktet av adelen i landet:

KIlde: Avtale om kongefellesskap mellom Norge og Sverige, Oslo 1319

[…] Og til full stadfesting av at alle førnevnte ting skal holdes ubrytelig av begge rikes menn […] Og side forsikret den verdige herre, erkebiskopen i Nidaros, det samme på sin vigsler og prestelige verdighet som jeg, biskop Karl hadde forikret. Og Ivar Olavsson kansler, Peter Andresson, Sæbjørn Helgesson, Snare Aslaksson, Erling Vidkunsson, På Eiriksson merkesmann, Sigurd Ormsson, Bjarne Audunsson, Eiliv i Naustdal, Finn Ogmundsson, Ivar Ogmundsson, Jon Bjarnesson, Smid Eriksson, Trond Halvarsson, Håkon Toresson, Gaute Isakson, Sigvat på Leirol, Amund Borgarsson, Torvald Hallvardsson, Torgeir Smonsson, Aslak Olavsson, Guttorm Kolbjørnsson, Guttorm HElgesson, Anders Kyrning, Sigurd Jonsson, Hallkell Hallkellsson, Hauk Erlendsson, Munan Bårdsson, Guttorm Sigurdsson og Eindride Petersson, lendmenn og riddere i Norge

Kilde: Avtale om kongefellesskap mellom Norge og Sverige, Oslo 1319

Alle menn som ser eller hører dette brev sender [en del svenske og norske herrer] Guds og siin hilsen […] Vi gjør kjent for dere at den 26, 27 og 28 juni etter [kong] Håkons [død] da det var gått 1319 vintere fra vår herre Jesu Kristu fødsel, samtalte, stadfestet og samtykte vi i biskopsgården i Oslo, i nærvær og samtykke av den hederlige frue Ingebjørg […] datter til den førnevnte herre Håkon, Norges konge, hertuginne i Sverige, med Norges konges rikes menn, på vegne av alle Svea rikes menn, om kong Magnus i Sverige, dattersønn til herr Håkon, Norges konge og [om] alle andre ting som vedkommer Sverige på den måten som her følger:

Først at jeg Karl, biskop i Linköping, forsikret på min vigsel og prestelige verdighet og min kristelige tro, og alle vi førnenvte riddere av Sverige  [og] alle Svea rikes menn, lærde og leke, at de skal ta junker Magnus, sønn til hertug Erik og fru INgebjørg, datter til herr Håkon, Norges konge, til konge over hele [Sverige] […] og at førnevnte Magnus skal være rede i Lödïse […] å komme til uten noen som helst hindring til Tønsberg i Norge, […] for å ta imot den stadfesting av alle de beste menn og allmuen i Norges konges rike, som lovene til den hellige  Olav og hans lovlige etterkommere av Norges konger vitner om alt de Norges konger er skyldige rikets tegner […] og tegnene ham, på den måten at han skal oppholde seg i Norge til førstkommende mikkelsmesse [29. september], og sammenhengende fra den mikkelsmesse til den neste deretter. […] Men alle rikets inntekter av Norge skal, mens kong Magnus er umyndig, dels brukes til å løse inn gjeld og oppfylle testamente, dels til kosthold, men dels til støtte og nytte for ham når han trenger det, etter råd og samtykke av vår ofte nevnte frue og rikets råd i Norge. […]

Gjengitt i Diplomatarium Norvegicum (DN) 8, nr. 50. Moderne språkdrakt i Norske middelalderdokumenter (NMD)  nr. 68. Utvalget er gjort av Ole Kristian Sandvik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s